2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine

2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine