2-(Trifluoromethyl)phenothiazine

2-(Trifluoromethyl)phenothiazine