2-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol

2-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol