2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride

2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride