2-(Trifluoromethyl)benzophenone

2-(Trifluoromethyl)benzophenone