2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride

2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride