2-(Trichloromethyl)-1H-benzimidazole

2-(Trichloromethyl)-1H-benzimidazole