2-(Methylsulfonyl)-1-phenylethanone

2-(Methylsulfonyl)-1-phenylethanone