2-(Methylsulfanyl)-5-phenylpyrimidine

2-(Methylsulfanyl)-5-phenylpyrimidine