2-(Methyldiphenylsilyl)ethanol

2-(Methyldiphenylsilyl)ethanol