2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine

2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine