2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride

2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride