2-(Benzoyloxymethyl)benzoic acid

2-(Benzoyloxymethyl)benzoic acid