2-(4-nitrophenyl)oxirane

2-(4-nitrophenyl)oxirane