2-(4-methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline

2-(4-methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline