2-(4-methoxyphenyl)-3-oxobutanenitrile

2-(4-methoxyphenyl)-3-oxobutanenitrile