2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide

2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide