2-(4-fluorophenyl)-N-methylethanamine

2-(4-fluorophenyl)-N-methylethanamine