2-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile

2-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile