2-(4-chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile

2-(4-chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile