2-(4-Methylphenyl)ethanol

2-(4-Methylphenyl)ethanol