2-(4-Methylbenzoyl)benzoic acid

2-(4-Methylbenzoyl)benzoic acid