2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone

2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone