2-(4-Methoxyphenyl)acetohydrazide

2-(4-Methoxyphenyl)acetohydrazide