2-(4-Methoxyphenoxy)ethanol

2-(4-Methoxyphenoxy)ethanol