2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid

2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid