2-(4-Fluorophenoxy)-5-nitropyridine

2-(4-Fluorophenoxy)-5-nitropyridine