2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate

2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate