2-(4-Chlorophenyl)benzothiazole

2-(4-Chlorophenyl)benzothiazole