2-(4-Chlorophenoxy)-5-nitropyridine

2-(4-Chlorophenoxy)-5-nitropyridine