2-(4-Chlorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline

2-(4-Chlorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline