2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid

2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid