2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid

2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid