2-(4-Bromophenyl)-1,1-diphenylethylene

2-(4-Bromophenyl)-1,1-diphenylethylene