2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate

2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate