2-(3-thienylthio)thiophene

2-(3-thienylthio)thiophene