2-(3-Chlorobenzoyl)benzoic acid

2-(3-Chlorobenzoyl)benzoic acid