2-(2-amino-6-chlorophenyl)ethanol

2-(2-amino-6-chlorophenyl)ethanol