2-[2-(trichlorosilyl)ethyl]pyridine

2-[2-(trichlorosilyl)ethyl]pyridine