2-(2-Methylbenzoyl)benzoic acid

2-(2-Methylbenzoyl)benzoic acid