2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine

2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine