2-(2-Hydroxyethoxy)phenol

2-(2-Hydroxyethoxy)phenol