2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl benzoate

2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl benzoate