2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl acetate

2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl acetate