2-(2-Ethylhexyl)thiophene

2-(2-Ethylhexyl)thiophene