2-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane

2-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane