2-(1-Naphthyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

2-(1-Naphthyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole