2-(1-Chloroethyl)-1,4-dimethylbenzene

2-(1-Chloroethyl)-1,4-dimethylbenzene