2-Phenylethylamine hydrochloride

2-Phenylethylamine hydrochloride