2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol

2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol